Historie

Historie

9 december 1950

Oprichtingsvergadering van 9 Dec. 1950 in café Plant (het huidige Wapen van Bunnik).

Nadat zaterdag 2 Dec. vergeefs getracht was een vergadering te beleggen om tot oprichting van een ijsclub te komen, werd de vergadering van 9 Dec. door een 40-tal belangstellenden bezocht. Daartoe uitgenodigd door de exploitanten van de ijsbaan van vorige jaren had de heer W. v. Oostrom de leiding van deze verg. op zich genomen. De voorzitter zette het nut en de noodzaak van een ijsclub uiteen. Wanneer tot oprichting wordt overgegaan kon de ver. het materiaal overnemen voor f 2000,-.
Betaling hiervan op de lange duur.

Voor deze f 2000,- wordt eventueel overgenomen pomp, lichtleiding met toebehoren en waarborgsom ad f 300,-. Het materiaal kost dus f 1700,-. Speciaal de gemakkelijke betalingsvoorwaarden doen de heer de Graaf aandringen tot overname. Besluit in deze werd nog niet genomen.
Een 30-tal aanwezig gaf zich op als lid.

In het voorlopig bestuur namen de volgende heren plaats: W. v. Oostrom, H.H. v. Zijl, P. de Winter, C. de Graaf, C. v. Manen, H. de Jong en B. Banning.
De gezinscontributie voor ouders en kinderen tot 16 jaar bedraagt f 2,50. De Contributie voor ouderen, dus persoonlijke contributie eveneens f 2,50. Donateurs betalen f 2,50 of meer. Er zal rondgegaan worden om leden te werven voor kerstmis. Wie lid wordt als er ijs is betaalt f 3,-.
W. Hoogstraten, Joop v.d. Brug en Joop van Mourik gaven zich op om rond te gaan voor de ledenwerving.
Na een dringende aansporing tot ledenwerving sloot de voorzitter onder dankzegging de vergadering

W. v. Oostrom & B. Banning

Het baanpersoneel

9 december 1975

Oprichters Bunniks IJsclub gehuldigd, alle leden gratis schaatsen in 1976
Deze week is het 25 jaar geleden dat de Bunnikse IJsvereniging De Nieënhof werd opgericht. Al die jaren heeft de ijsclub een aktief beleid gevoerd en verschillende mensen van het eerste uur staan nog steeds aan het roer. Op de gehouden jaarvergadering onder voorzitterschap van dhr. W. van Dijk werd aan dit jubileum aandacht besteed. Twee bestuursleden, de heren C.J. van Manen en P.B. de Winter, waren ook 25 jaar bestuurslid en als zodanig hebben zij enorm veel werk verzet. Vooral penningmeester de Winter heeft al die jaren gepoogd rond te komen en wel zonder de gebruikelijke subsidies waar vele verenigingen de laatste tijd gewoon op drijven. Dat neemt niet weg dat ook de ijsclub nog wel wensen heeft, o.a. een nieuwe kantine op de ijsbaan, waarbij het echt geen clubpaviljoen behoeft te zijn.

25 jaar lid, oprichter en natuurlijk ook aanwezig was de heer W. Hoogstraten Sr., een trouw vergadering bezoeker, die altijd met het wel en wee van de ijsclub heeft meegeleefd.

Wethouder P. Keyzer kwam deze avond in hoogst eigen persoon zijn gelukwensen aanbieden, want tenslotte was hij “onder schaatsvrienden”. Zijn felicitaties liet hij vergezeld gaan van een kleine attentie voor de jubilarissen de heren van Manen en de Winter, waarbij ook de heren Hoogstraten en van Dijk niet vergeten werden.

Gratis schaatsen
Jammer is het dat er de laatste 2 jaren vrijwel geen ijs is geweest, waardoor het aantal leden daalde van 900 tot 234.

Maar deze leden boffen dan ook want in het ingegane nieuwe verenigingsjaar mogen zij gratis op de Bunnikse ijsbaan. En nu maar hopen dat er spoedig veel “ijsdagen” komen.

Bron: Bunniks Nieuws, 11 december 1975